Indywidualizacaj nauczania Drukuj

 

 

 

 

 

„Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

W Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach jest realizowany projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III szkół podstawowych poprzez ich udział w zajęciach dodatkowych oraz poprzez zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami projektu są uczniowie/uczennice klas I – III,
 2. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy/które:
 • uczęszczają do szkoły objętej projektem,
 • są uczniami/uczennicami klas I – III w szkole objętej projektem,
 • zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną
  i dyrektora szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy projektu,
 2. Regulamin rekrutacji uczestników projektu,
 3. Zarządzenie Dyrektora szkoły o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej,
 4. Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej,
 5. Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – po zakwalifikowaniu do projektu.

Polecenie i regulaminy